Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief veelvormige opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Arubaanse samenleving’. Het openbaar onderwijs neemt niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

De Dienst publieke scholen (DPS), is het schoolbestuur van het openbaar onderwijs en ressorteert onder de minister belast met Onderwijs. De minister is het Bevoegd Gezag van de openbare scholen en is door tussenkomst van het schoolbestuur eindverantwoordelijk voor het te voeren onderwijsbeleid en de kwalitatieve uitvoering daarvan in termen van vereiste randvoorwaarden en te behalen resultaten.

Het Hoofd is belast met de dagelijkse leiding van de dienst in het kader van het onderwijsgebeuren, en wordt ondersteund door 15 functionarissen. Het personeelskorps van het openbaar onderwijs telt meer dan 1000 personeelsleden, terwijl alle 26 openbare scholen samen meer dan 8000 studenten telt.

DPS streeft naar optimale belangenbehartiging van de openbare scholen en diens leerlingen, studenten, en personeel door het zorgdragen voor de sturing, toetsing en verantwoording van het beleid en beheer.

De visie van de dienst luidt als volgt:

Het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling van de individuele leerling tot multi-inzetbare burgers die zich sociaal, financieel en fysiek kunnen handhaven in de maatschappij

Public education is not only accessible to everyone, but has also an active multi-faceted mission. This means that public education contributes’ to the development of pupils and students with attention to the religious, philosophical and social values, such as those present in the Aruban society’. Public education is not limited to one life stance, but allows for diversity.

The Public Schools Department (DPS) is the school board for public education and reports to the Minister responsible for Education. The Minister is the competent authority of the public schools and through the school board is responsible for the implementation of education policy and the qualitative implementation thereof in terms of necessary conditions and results to be achieved.

The Head of the department is responsible for the daily management of the department in the context of educational matters and is supported by 15 officers. The staff corps of public education has more than 1,000 employees, while all 26 public schools together have more than 8,000 students.

DPS is committed to best interests of the public schools and their pupils, students, and staff by taking care of the control, assessment and accountability of policies and management.

The department’s vision is as follows:

Creating conditions for the development of the individual student to multi-skilled citizens who can survive socially, financially and physically in Society